Novinky e-mailem

Pro přihlášení k odběru newsletteru vyplňte níže svoji e‑mailovou adresu a odešlete.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

O lásceMiseryMoje tango

Návštěvní řád

 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasil s  návštěvním řádem a obchodními podmínkami divadla. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla.
 2. Vstup a pobyt v divadle je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů divadla.
 3. Každá osoba vstupující do divadla je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 4. Do divadla vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 5. Provozovatel divadla si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.
 6. Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.
 7. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. Návštěvníci mladší 15 let se smí po divadle pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
 8. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zák.“) nebo přestupku bude z divadla vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo:
  • úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 180 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li návštěvníkům bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu),
  • nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 187 tr. zák.),
  • svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 188 a) tr. zák.),
  • šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 190 tr. zák.),
  • užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 196 tr. zák.),
  • veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 198 tr. zák.),
  • veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 198a),
  • veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 199 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
  • dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti tím, že např. ruší průběh představení, napadne některého nebo skupinu návštěvníků apod. (§ 202 tr. zák.),
  • způsobí jinému návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 224 tr. zák.),
  • užije násilí vůči jinému návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 234 tr. zák.),
  • zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v divadle a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou (§ 257 tr. zák.)
 9. Na požádání pověřené osoby je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu divadla založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor divadla a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do divadla platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do divadla.
 10. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v divadle závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pověřené osobě.
 11. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance divadla. Provozovatel divadla nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 12.  Vzhledem k charakteru kulturní památky zatím závažné stavebně technické důvody vylučují prostor divadla Studio DVA (Václavské nám. 56, Praha 1) přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Návštěva divadla Studio DVA je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):

  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • ke zhlédnutí představení je možné využít pouze lóže č. 4 na balkóně (1. suterén vpravo), která je nejblíže únikovému schodišti do pasáže směrem k ulici Krakovská, prosím, nerezervujte si jiná místa v sále,
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu (v případě používání vozíku, je vstup možný pouze na mechanickém invalidním vozíku nikoliv elektrickém),
  • do divadla může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min před začátkem představení, kontaktujte pokladnu nebo obchodní oddělení,
  • příchod do divadla je třeba nahlásit hledištnímu personálu u hlavního vchodu, ke vstupu se používá provozní vchod, divadlo zajistí asistenci jednoho pracovníka, který pomůže osobě s omezenou schopností pohybu dostat se do prostor divadla na úroveň balkónu a po skončení představení ven, toto je možné jen přenesením přes dlouhé schodiště,
  • dveře do lóže mají šířku pouze 70 cm, pokud nebude mít osoba s omezenou schopností pohybu vlastní vyhovující vozík, je povinna využít stanovený invalidní vozík, který je pro tyto případy k dispozici v divadle (menší rozměr a nižší hmotnost), již před vstupem do prostorů divadla,
  • využitelné sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází na dámském WC na balkóně (1. suterén), upozorňujeme ale, že není kompletně vybavené (např. chybí otvírání zámku z venkovní strany a madlo na dveřích).

  Virtuální prohlídka divadla zde a plán sálu k nahlédnutí zde.

  Letní scéná Vyšehrad
  Vzhledem k charakteru kulturní památky a přírodního amfiteátru závažné stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Návštěva Letní scény Vyšehrad je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek:

   • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
   • ke zhlédnutí představení je možné využít pouze vyhrazené místo u 1. řady vpravo,
   • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
   • na Letní scénu může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu a to za předpokladu, že se dostaví 15 min před začátkem představení, kontaktujte pokladnu nebo obchodní oddělení,
   • o příchod do divadla je třeba nahlásit hledištnímu personálu, ke vstupu se používá provozní vchod (příjezd ul. Vratislavova, bližší informace podá pokladna nebo obchodní oddělení),
   • využitelné sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází mimo areál Letní scény v blízkosti baziliky sv. Petra a Pavla.

   

  Letní scéna Výstaviště Holešovice
  Bude upřesněno.

  Letní scéna Libeňský zámeček
  Bude upřesněno.

 13. Do prostoru celého divadla není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak divadla, tak pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel divadla nebo pořadatel akce.
 14. Z důvodu zajistit bezpečnost všech osob v divadle, má divadlo právo provést namátkovou osobní bezpečnostní kontrolu zavazadel diváků vstupujících do prostoru divadla. Každá osoba vstupující do divadla s touto prohlídkou souhlasí. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do divadla. Nadměrná zavazadla je návštěvník povinen uložit na místo určené pořadatelem.
 15. V divadle je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v divadle, a to pouze na vyhrazených místech, vnášení jídla a pití do prostoru hlediště je zcela zakázáno.
 16. V divadle platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na jeviště a do hlediště.
 17. Do divadla je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 18. V divadle je zcela zakázáno kouření a je zakázáno používat otevřený oheň. Nedodržuje-li návštěvník v divadle zákaz kouření, a to ani po výzvě provozovatele divadla, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je provozovatel divadla oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.
 19. Do divadla bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce představení jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu představení. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v divadle nebo při představení, se nemohou bez svolení provozovatele divadla použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky divadla je zakázáno. V divadle je zakázáno zapojovat se bez předchozího souhlasu provozovatele do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit.
 20. Každá osoba vstupující do divadla souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části hlediště, chodeb a foyer v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).
 21. Povinností každé osoby vstupující do divadla je odevzdat předměty nalezené v divadle provozovateli nebo pověřené osobě.
 22. Náhrada veškerých škod způsobených divákem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.
 23. Provozovatel divadla a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal provozovatel divadla do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (šatny), přičemž jakékoliv případné klenoty, peníze a jiné cennosti (včetně svršků v hodnotě vyšší než 5.000,- Kč) k úschově po dobu představení má návštěvník povinnost označit a předat personálu šaten či divadla, aby byly uschovány na zvlášť určené místo. V opačném případě za škodu na takových věcech provozovatel divadla neodpovídá. Divák je povinen uhradit ztrátu čísla od šatny ve výši 50 Kč.
 24. V případě evakuace objektu divadla je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 25. Každá osoba je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a spolků.
 26. Divadlo je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách divadla povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách divadla je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Dále je prodej alkoholických nápojů v divadle zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let.

 

Nejbližší představení

Čt. 26. 5. - Studio DVA divadlo

Malý princ

19:00

Čt. 26. 5. - Malá scéna

Tak já letim!

19:30

vyprodáno
Pá. 27. 5. - Malá scéna

Méně známé Staré Město

17:30

vyprodáno
Pá. 27. 5. - Studio DVA divadlo

Líbánky na Jadranu

19:00

vyprodáno
Pá. 27. 5. - Malá scéna

Vše o mužích

19:30

vyprodáno
Program

Kontakt

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY divadla Studio DVA:
Pondělí – Neděle od 15:00 do 19:00 hod.

(v případě dřívějšího představení pokladna otevřena půl hodinu před jeho začátkem)

Kontaktujte nás

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské nám. 56, Praha 1
Tel. 273 139 147

Navigace

Divadlu na míru Studio GAT
Copyright 2022 © Studio DVA divadlo