Novinky e-mailem

Pro přihlášení k odběru newsletteru vyplňte níže svoji e‑mailovou adresu a odešlete.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Lovci bobrůRevizorChlapi sobě

Návštěvní řád

STUDIO DVA DIVADLO

Virtuální prohlídka divadla Studio DVA zde a plán sálu k nahlédnutí zde.

 • Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem a obchodními podmínkami. Není-li uvedeno jinak, platí tento návštěvní řád nejen pro divadlo Studio DVA, ale také pro Malou scénu, Letní scénu Vyšehrad, Letní scénu Výstaviště Holešovice a Letní scénu Vítězná. Návštěva Letní scény Tvrz Divice se řídí vlastním návštěvním řádem. Pojmem „divadlo“ se níže rozumí též „letní scéna“ či „Malá scéna“.
 • Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla.
 • Vstup a pobyt v divadle je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů divadla.
 • Každá osoba vstupující do divadla je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 • Do divadla vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 • Provozovatel divadla si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.
 • Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.
 • Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla/na letní scénu divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. S ohledem na nutnost zajištění bezpečného prostředí a bezpečnosti pro děti vzhledem k charakteru objektů zejména letních scén divadla není vstup na představení povolen dětem mladším 4 let. Snahou divadla je rovněž zajistit nerušený výkon představení divákům a hercům. Starší děti do 15 let se smí akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Zároveň upozorňujeme, že naše představení nejsou vhodná pro děti ve věku do 6 let, je třeba vždy přihlédnout k charakteru a obsahu jednotlivých představení, kdy většina představení je určena/doporučena pro dospělého diváka. U dětských/rodinných představení žádáme návštěvníky o respektování doporučené věkové hranice vhodné pro dětského návštěvníka, která je uvedena u jednotlivých titulů. Prosíme diváky, aby s dětmi, které pláčou nebo jinak ruší představení, opustili místo představení. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla/letních scén odpovídá rodič, zákonný zástupce, dospělý doprovod nebo pedagogický dozor. Hledištní personál pouze dohlíží na dodržování pravidel daného prostoru, nevykonává hlídání dětí.
 • Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zák.“) nebo přestupku bude z divadla vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo:
  • úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění (§ 180 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li návštěvníkům bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu),
  • nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 187 tr. zák.),
  • svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 188 a) tr. zák.),
  • šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 190 tr. zák.),
  • užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví (§ 196 tr. zák.),
  • veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod. (§ 198 tr. zák.),
  • veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě (§ 198a),
  • veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 199 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
  • dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti tím, že např. ruší průběh představení, napadne některého nebo skupinu návštěvníků apod. (§ 202 tr. zák.),
  • způsobí jinému návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví (§ 224 tr. zák.),
  • užije násilí vůči jinému návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 234 tr. zák.),
  • zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v divadle a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou (§ 257 tr. zák.)
 • Na požádání pověřené osoby je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu divadla založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor divadla a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do divadla platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do divadla.
 • Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v divadle závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pověřené osobě.
 • V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance divadla. Provozovatel divadla nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 • Do prostoru celého divadla není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky, dětská odrážedla (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak divadla, tak pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel divadla nebo pořadatel akce.
 • Z důvodu zajistit bezpečnost všech osob v divadle, má divadlo právo provést namátkovou osobní bezpečnostní kontrolu zavazadel diváků vstupujících do prostoru divadla. Každá osoba vstupující do divadla s touto prohlídkou souhlasí. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do divadla. Nadměrná zavazadla je návštěvník povinen uložit na místo určené pořadatelem.
 • V divadle je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v divadle, a to pouze na vyhrazených místech, vnášení jídla a pití do prostoru hlediště je zcela zakázáno.
 • V divadle platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na jeviště a do hlediště.
 • Do divadla je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 • V divadle je zcela zakázáno kouření a je zakázáno používat otevřený oheň. Nedodržuje-li návštěvník v divadle zákaz kouření, a to ani po výzvě provozovatele divadla, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil, je provozovatel divadla oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.
 • Do divadla bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem záznamových zařízení, a to datových, obrazových a zvukových, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, výroba obrázků a reprodukce představení jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu představení. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v divadle nebo při představení, se nemohou bez svolení provozovatele divadla použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo chráněné ochranné známky divadla je zakázáno. V divadle je zakázáno zapojovat se bez předchozího souhlasu provozovatele do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit.
 • Každá osoba vstupující do divadla souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části hlediště, chodeb a foyer v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).
 • Povinností každé osoby vstupující do divadla je odevzdat předměty nalezené v divadle provozovateli nebo pověřené osobě.
 • Náhrada veškerých škod způsobených divákem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.
 • Provozovatel divadla a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal provozovatel divadla do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (šatny), přičemž jakékoliv případné klenoty, peníze a jiné cennosti (včetně svršků v hodnotě vyšší než 5.000,- Kč) k úschově po dobu představení má návštěvník povinnost označit a předat personálu šaten či divadla, aby byly uschovány na zvlášť určené místo. V opačném případě za škodu na takových věcech provozovatel divadla neodpovídá. Divák je povinen uhradit ztrátu čísla od šatny ve výši 50 Kč.
 • V případě evakuace objektu divadla je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 • Každá osoba je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a spolků.
 • Divadlo je kulturní zařízení a rovněž i zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnosti, a proto je v prostorách divadla povoleno prodávat a podávat alkoholické nápoje. V prostorách divadla je však vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Dále je prodej alkoholických nápojů v divadle zakázán v době konání veřejných akcí, které jsou určeny pro osoby mladší 18 let.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky zatím závažné stavebně technické důvody vylučují prostor divadla Studio DVA (Václavské nám. 56, Praha 1) přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz vyhláška č. 398/2009 Sb., zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon a jeho prováděcí Vyhláška o požadavcích na výstavbu). Návštěva divadla Studio DVA je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P poskytujeme pouze na Matiné):
  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • do divadla může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min před začátkem představení,
  • příchod do divadla je třeba nahlásit hledištnímu personálu u hlavního vchodu, ke vstupu se používá provozní vchod, divadlo zajistí asistenci jednoho pracovníka, který pomůže osobě s omezenou schopností pohybu dostat se do prostor divadla na úroveň balkónu a po skončení představení ven, toto je možné jen přenesením přes dlouhé schodiště,
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu (v případě používání vozíku, je vstup možný pouze na mechanickém invalidním vozíku nikoliv elektrickém),
  • ke zhlédnutí představení je možné využít pouze lóže č. 4 na balkóně (1. suterén vpravo), která je nejblíže únikovému schodišti do pasáže směrem k ulici Krakovská, prosím, nerezervujte si jiná místa v sále,
  • dveře do lóže mají šířku pouze 70 cm, pokud nebude mít osoba s omezenou schopností pohybu vlastní vyhovující vozík, je povinna využít stanovený invalidní vozík, který je pro tyto případy k dispozici v divadle (menší rozměr a nižší hmotnost), již před vstupem do prostorů divadla,
  • využitelné sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází na dámském WC na balkóně (1. suterén), upozorňujeme ale, že není kompletně vybavené (např. chybí otvírání zámku z venkovní strany a madlo na dveřích).

Malá scéna

Návštěva Malé scény je pro osoby s omezenou schopností pohybu momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):

  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • do divadla může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min před začátkem představení,
  • v divadle je k dispozici výtah. Osoba s omezenou schopností pohybu se nahlásí nejpozději 30 min před začátkem představení hledištnímu personálu, který ho doprovodí k výtahu. Elektrický vozík je povolený.

 

Letní scéna Vyšehrad

 • Na letních scénách upozorňujeme na nerovný terén a ztížené podmínky v případě deštivého počasí.
 • Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla/na letní scénu divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. S ohledem na nutnost zajištění bezpečného prostředí a bezpečnosti pro děti vzhledem k charakteru objektů zejména letních scén divadla není vstup na představení povolen dětem mladším 4 let. Snahou divadla je rovněž zajistit nerušený výkon představení divákům a hercům. Starší děti do 15 let se smí akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Zároveň upozorňujeme, že naše představení nejsou vhodná pro děti ve věku do 6 let, je třeba vždy přihlédnout k charakteru a obsahu jednotlivých představení, kdy většina představení je určena/doporučena pro dospělého diváka. U dětských/rodinných představení žádáme návštěvníky o respektování doporučené věkové hranice vhodné pro dětského návštěvníka, která je uvedena u jednotlivých titulů. Prosíme diváky, aby s dětmi, které pláčou nebo jinak ruší představení, opustili místo představení. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla/letních scén odpovídá rodič, zákonný zástupce, dospělý doprovod nebo pedagogický dozor. Hledištní personál pouze dohlíží na dodržování pravidel daného prostoru, nevykonává hlídání dětí.
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky a přírodního amfiteátru Letní scény Vyšehrad závažné stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz vyhláška č. 398/2009 Sb., zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon a jeho prováděcí Vyhláška o požadavcích na výstavbu). Návštěva Letní scény Vyšehrad je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek:
  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  • na Letní scénu může být umožněn pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 15 min. před začátkem představení,
  • příchod do areálu letní scény je třeba nahlásit hledištnímu personálu, ke vstupu se používá provozní vchod (příjezd ul. Vratislavova, bližší informace podá pokladna nebo obchodní oddělení),
  • ke zhlédnutí představení je možné využít pouze vyhrazené místo u 1. řady vpravo,
  • využitelné sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází mimo areál Letní scény v blízkosti baziliky sv. Petra a Pavla.
 • do prostoru Letní scény Vyšehrad není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky, dětská odrážedla (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak divadla, tak pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel divadla nebo pořadatel akce.

Letní scéna Výstaviště Holešovice

 • Na letních scénách upozorňujeme na nerovný terén a ztížené podmínky v případě deštivého počasí.
 • Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla/na letní scénu divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. S ohledem na nutnost zajištění bezpečného prostředí a bezpečnosti pro děti vzhledem k charakteru objektů zejména letních scén divadla není vstup na představení povolen dětem mladším 4 let. Snahou divadla je rovněž zajistit nerušený výkon představení divákům a hercům. Starší děti do 15 let se smí akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Zároveň upozorňujeme, že naše představení nejsou vhodná pro děti ve věku do 6 let, je třeba vždy přihlédnout k charakteru a obsahu jednotlivých představení, kdy většina představení je určena/doporučena pro dospělého diváka. U dětských/rodinných představení žádáme návštěvníky o respektování doporučené věkové hranice vhodné pro dětského návštěvníka, která je uvedena u jednotlivých titulů. Prosíme diváky, aby s dětmi, které pláčou nebo jinak ruší představení, opustili místo představení. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla/letních scén odpovídá rodič, zákonný zástupce, dospělý doprovod nebo pedagogický dozor. Hledištní personál pouze dohlíží na dodržování pravidel daného prostoru, nevykonává hlídání dětí.
 • Vzhledem k přírodnímu charakteru Letní scény Výstaviště Holešovice, stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz vyhláška č. 398/2009 Sb., zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon a jeho prováděcí Vyhláška o požadavcích na výstavbu). Návštěva je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):
  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen podílet se na případné evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  • do areálu může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 15 min. před začátkem představení, kontaktujte pověřené zaměstnance,
  • příchod do areálu letní scény je třeba nahlásit personálu u hlavního vchodu,
  • místa pro vozíčkáře jsou určena na úrovni 6. – 7. řady. Na žádost je umístěna nájezdová rampa,
  • sociální zařízení pro diváky, které se nachází mimo areál letní scény, nemá vybudován bezbariérový přístup.
 • do prostoru Letní scény Výstaviště Holešovice není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky, dětská odrážedla (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak divadla, tak pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel divadla nebo pořadatel akce.

 Letní scéna Vítězná

 • Na letních scénách upozorňujeme na nerovný terén a ztížené podmínky v případě deštivého počasí.
 • Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla/na letní scénu divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. S ohledem na nutnost zajištění bezpečného prostředí a bezpečnosti pro děti vzhledem k charakteru objektů zejména letních scén divadla není vstup na představení povolen dětem mladším 4 let. Snahou divadla je rovněž zajistit nerušený výkon představení divákům a hercům. Starší děti do 15 let se smí akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Zároveň upozorňujeme, že naše představení nejsou vhodná pro děti ve věku do 6 let, je třeba vždy přihlédnout k charakteru a obsahu jednotlivých představení, kdy většina představení je určena/doporučena pro dospělého diváka. U dětských/rodinných představení žádáme návštěvníky o respektování doporučené věkové hranice vhodné pro dětského návštěvníka, která je uvedena u jednotlivých titulů. Prosíme diváky, aby s dětmi, které pláčou nebo jinak ruší představení, opustili místo představení. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla/letních scén odpovídá rodič, zákonný zástupce, dospělý doprovod nebo pedagogický dozor. Hledištní personál pouze dohlíží na dodržování pravidel daného prostoru, nevykonává hlídání dětí.
 • Vzhledem k přírodnímu charakteru Letní scény Vítězná, stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz vyhláška č. 398/2009 Sb., zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon a jeho prováděcí Vyhláška o požadavcích na výstavbu). Návštěva je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):
  • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
  • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen podílet se na případné evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  • do areálu může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 15 min. před začátkem představení, kontaktujte pověřené zaměstnance,
  • příchod do areálu letní scény je třeba nahlásit personálu u hlavního vchodu,
  • sociální zařízení pro diváky, které se nachází v areálu letní scény, nemá vybudován bezbariérový přístup.
 • do prostoru Letní scény Vítězná není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky, dětská odrážedla (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak divadla, tak pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel divadla nebo pořadatel akce.

Letní scéna Tvrz Divice (viz kompletní znění návštěvního řádu Tvrz Divice)

 • Na letních scénách upozorňujeme na nerovný terén a ztížené podmínky v případě deštivého počasí.
 • Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do objektu Letní scény Tvrz Divice je povinna se prokázat platnou vstupenkou. S ohledem na nutnost zajištění bezpečného prostředí a bezpečnosti pro děti není vzhledem k charakteru akce a objektu do Letní scény Tvrz Divice povolen vstup dětem mladším 4 let. Starší děti do 15 let se smí po Letní scéně Tvrz Divice pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Zároveň upozorňujeme, že naše akce nejsou vhodná pro děti ve věku do 6 let, je třeba vždy přihlédnout k charakteru a obsahu jednotlivých představení, kdy většina představení je určena/doporučena pro dospělého diváka. U dětských/rodinných představení žádáme návštěvníky o respektování doporučené věkové hranice vhodné pro dětského návštěvníka, která je uvedena u jednotlivých titulů. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách Letní scény Tvrz Divice odpovídá rodič, zákonný zástupce, dospělý doprovod nebo pedagogický dozor.  
 • Vzhledem k charakteru kulturní památky Tvrz Divice a jejího závažné, stavebně technické důvody vylučují prostor přizpůsobit osobám s omezenou schopností pohybu. (viz vyhláška č. 398/2009 Sb., zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon a jeho prováděcí Vyhláška o požadavcích na výstavbu). Návštěva je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek (slevy držitelům karet ZTP, ZTP/P neposkytujeme):
   • Vaši návštěvu je z provozních důvodů nutné předem nahlásit emailem na obchodni@studiodva.cz nebo telefonicky na číslo 273 139 147, případně na pokladně divadla,
   • na představení může být přítomna maximálně jedna osoba s omezenou schopností pohybu,
   • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen podílet se na případné evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
   • do areálu může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu (kontaktuje pokladnu nebo obchodní oddělení), a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min. před začátkem představení, kontaktujte pověřené zaměstnance,
   • příchod do areálu tvrze je třeba nahlásit personálu u hlavního vchodu,
   • místa pro vozíčkáře jsou určena na úrovni 6. – 7. řady (u stromu),
   • využitelné sociálního zařízení v areálu tvrze je velmi omezené, vzhledem k tomu, že není vybudován bezbariérový přístup. 
 • do prostoru Letní scény Tvrz Divice není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky, dětská odrážedla (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak divadla, tak pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel divadla nebo pořadatel akce.

 

 Poslední aktualizace: 22. 4. 2024

 

Nejbližší představení

Čt. 13. 6. - Studio DVA divadlo

Beckham

19:00

vyprodáno
Čt. 13. 6. - Malá scéna

Mě nezadusíš

19:30

vyprodáno
Čt. 13. 6. - Letní scéna Výstaviště Holešovice

Vysavač

20:00

Pá. 14. 6. - Studio DVA divadlo

Ledňáček

19:00

Pá. 14. 6. - Letní scéna Výstaviště Holešovice

Jezinky a bezinky

19:30

Program

Repertoár

4 sestryPatrik Hartl BeckhamPetr Zelenka Bez rouchaMichael Frayn BiletářkaArnošt Goldflam Brouk v hlavěGeorges Feydeau CELEBRITYOndřej Sokol DuetyPeter Quilter Funny GirlJ. Styne, B. Merrill, I. Lennart, M. Lennart Holky jako květElaine Murphy Hovory o štěstí mezi čtyřma očimaPatrik Hartl Chlapi soběFrank Pinkus, Kay Kruppa Jezinky a bezinkyJoseph Kesselring JudyPeter Quilter LedňáčekWilliam Douglas Home LežFlorian Zeller Líbánky na JadranuPatrik Hartl Lovci bobrůPatrik Hartl Malý princna motivy knihy Antoina de Saint-Exupéryho Mě nezadusíšMichaela Gübelová Milostné dopisyAlbert Ramsdell Gurney MiseryWilliam Goldman Noční spojeViliam Klimáček O láscePhilippe Claudel Odpočívej ve svém pokojiDavid Lindsay-Abaire Oscar pro EmilyFolker Bohnet, Alexander Alexy Otevřené manželstvíDario Fo, Franca Rame PitevnaDavid Drábek Poprask na laguněCarlo Goldoni RevizorNikolaj Vasiljevič Gogol RokenrolMiroslav Hanuš SaxanaM. Macourek, H. Franková, V. Vorlíček Sex pro pokročiléMichele Riml Sex pro pokročilé 2 aneb Vzhůru do divočinyMichele Riml Starci na chmeluBlažek, Rychman, Bažant, Malásek, Hála Šíleně smutná princeznaFrantišek Vlček, Bořivoj Zeman Štíři z únoraMiroslav Krobot, Marika Šoposká Tři grácie z umakartuMichaela Doleželová, Janka Ryšánek Schmiedtová Vánoční koledana motivy Charlese Dickense VěraPetr Zelenka VlaštovkaGuillem Clua Vše o mužíchMiro Gavran Vše o ženáchMiro Gavran VysavačPatrik Hartl Vzpomínky zůstanouBernard Slade

Kontakt

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY divadla Studio DVA:
Pondělí – Neděle od 15:00 do 19:00 hod.

(v případě dřívějšího představení pokladna otevřena hodinu před jeho začátkem)

Kontaktujte nás

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské nám. 56, Praha 1
Tel. 273 139 147

Navigace

Divadlu na míru Studio GAT
Copyright 2024 © Studio DVA divadlo