Novinky e-mailem

Pro přihlášení k odběru newsletteru vyplňte níže svoji e‑mailovou adresu a odešlete.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Lovci bobrůRevizorChlapi sobě

Informační memorandum

Společnosti STUDIO DVA, s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.  

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Studio DVA s.r.o., IČO: 24239348, DIČ: CZ24239348, se sídlem Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201302. Telefon: 273 139 147

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenou.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujícím interním registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace:

 • Účel zpracování
 • Kategorie subjektů údajů pro každý účel zpracování
 • Kategorie osobních údajů pro každý subjekt údajů
 • Kategorie příjemců osobních údajů (pokud jsou)
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Plánovaná doba zpracování
 • Kategorie zdrojů osobních údajů
Účel zpracování
osobních údajů
Kategorie subjektů
osobních údajů
Kategorie
osobních údajů
Kategorie příjemců
osobních údajů
Právní základ Doba zpracování Zdroj OÚ
Agenda prodeje služeb a zboží Klient – individuální prodej služeb (pokladna) Smluvní údaje – jméno, příjmení telefon /email externí příjemci:
kontrolní orgány
uzavření a plnění smlouvy příprava a trvání smlouvy
oprávněný zájem návazný prodej
plnění právní povinnosti doba archivace účetních dokladu
Klient – individuální prodej služeb (on-line) Smluvní údaje – uživatelské jméno nebo jméno, příjmení, telefon, email externí příjemci:
kontrolní orgány
uzavření a plnění smlouvy příprava a trvání smlouvy
oprávněný zájem návazný prodej
plnění právní povinnosti doba archivace účetních dokladu
Klienti – členové placených klubů (Diamantový klub) Smluvní údaje –
jméno, příjmení, telefon /email
externí příjemci:
kontrolní orgány
uzavření a plnění smlouvy po dobu trvání členství
plnění právní povinnosti doba archivace účetních dokladu
Klienti – členové neplacených klubů (Klub slev, Klub přátel SK divadla, Kulturní agent) Smluvní údaje – email externí příjemci:
kontrolní orgány
uzavření a plnění smlouvy po dobu trvání členství
Klienti – hromadný prodej služeb. Smluvní údaje – jméno, příjmení, telefon, email kontaktní osoby externí příjemci:
kontrolní orgány
uzavření a plnění smlouvy příprava a trvání smlouvy Veřejný zdroj / SÚ
oprávněný zájem návazný prodej Veřejný zdroj / SÚ
plnění právní povinnosti doba archivace účetních dokladu Veřejný zdroj / SÚ
Partneři – nepřímý prodej Smluvní údaje – jméno, příjmení, telefon, email kontaktní osoby externí příjemci:
kontrolní orgány
uzavření a plnění smlouvy příprava a trvání smlouvy Veřejný zdroj / SÚ
plnění právní povinnosti doba archivace účetních dokladu Veřejný zdroj / SÚ
Prodej zboží Jméno, příjmení, (u podnikající fyzické osoby IČO a DIČ), fakturační adresa, telefon, email
dodací adresa
externí příjemci:
kontrolní orgány
držitel poštovní licence, kurýrní služby
uzavření a plnění smlouvy trvání smlouvy
    plnění právní povinnosti doba archivace účetních dokladu Veřejný zdroj / SÚ

 

Účel zpracování
osobních údajů
Kategorie subjektů
osobních údajů
Kategorie
osobních údajů
Kategorie příjemců
osobních údajů
Právní základ Doba zpracování Zdroj OÚ  
Personální agenda a mzdy Uchazeč o zaměstnání identifikační a kontaktní údaje uchazeče, prokázání kvalifikace Nejsou Uzavření a plnění smlouvy Trvání výběrového řízení  
Pracovník v pracovně právním vztahu Osobní údaje personální a mzdové evidence:
Jméno, příjmení, rodné (a všechna předcházející) příjmení, rodné číslo, rodinný stav, číslo OP, místo narození, bydliště, zdravotní pojišťovna, telefon, datum nástupu / ukončení, druh pracovního poměru, sjednaná mzda. číslo účtu pro zasílání výplaty, počet dětí, důchod (typ), exekuce.
Externí příjemci:
kontrolní orgány,
, OSSZ, ČSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutorské úřady, Úřady práce, kontrolní orgány, smluvní pracovní lékař, daňový poradce, auditor, ŽÚ, Inspektorát bezpečnosti práce
Uzavření a plnění smlouvy Příprava a trvání smlouvy  
Souhlas se zpracováním OÚ Doba trvání souhlasu  
Plnění právní povinnosti Zákonné doba archivace mzdových dokladu  
    OÚ prohlášení k dani z přijmu.
Evidence úrazů a nemocí z povolání.
         
 
 

 

Účel zpracování
osobních údajů
Kategorie subjektů
osobních údajů
Kategorie
osobních údajů
Kategorie příjemců
osobních údajů
Právní základ Doba zpracování Zdroj OÚ
Agenda dodavatelů Zástupci právnických osob OÚ pro identifikaci pro účel smlouvy Jméno, příjmení, tituly, pracovní pozice, kontaktní email a telefon uzavření a plnění smlouvy příprava a trvání smlouvy a její archivace
Podnikající fyzická osoba dle Občanského zákoníku OÚ pro identifikaci pro účel smlouvy Jméno, příjmení, tituly, adresa, IĆO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní email a telefon uzavření a plnění smlouvy příprava a trvání smlouvy a její archivace
Fyzická osoba dle autorského zákona OÚ pro identifikaci pro účel smlouvy Jméno, příjmení, tituly, adresa, IĆO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní email a telefon a údaje nutné pro plnění smlouvy uzavření a plnění smlouvy příprava a trvání smlouvy a její archivace

 

Účel zpracování
osobních údajů
Kategorie subjektů
osobních údajů
Kategorie
osobních údajů
Kategorie příjemců
osobních údajů
Právní základ Doba zpracování Zdroj OÚ
Ochrana majetku Osoba, která je v prostoru kamery Obrazový záznam Policie ČR Oprávněný zájem 14 dní

 

Účel zpracování
osobních údajů
Kategorie subjektů
osobních údajů
Kategorie
osobních údajů
Kategorie příjemců
osobních údajů
Právní základ Doba zpracování Zdroj OÚ
Marketing Subjekty marketingu Jméno, příjmení, email, telefon Nikdo Souhlas se zpracováním OÚ Doba trvání souhlasu

 

Účel zpracování
osobních údajů
Kategorie subjektů
osobních údajů
Kategorie
osobních údajů
Kategorie příjemců
osobních údajů
Právní základ Doba zpracování Zdroj OÚ
Akce pro děti Děti – účastníci Identifikace dítěte (Jméno, příjmení, adresa, datum narození, zdravotní potvrzení a zdravotní stav – alergie, medikace atd.) a fotografie dětí z příslušné akce Nikdo Souhlas se zpracováním OÚ udělený rodičem. Doba trvání souhlasu
Rodič(e) dítěte Identifikační osobní údaje rodičů v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy. (Jméno, příjmení, adresa, telefon, email) a udělení souhlasu pro zpracování osobních údajů dítěte Nikdo Uzavření a plnění smlouvy Doba trvání smlouvy, evidence relevantního účetního případu a jeho archivace
Oprávněný zájem
Osoba doprovodu Identifikační údaje (Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) Nikdo Uzavření a plnění smlouvy Doba trvání smlouvy

 


K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
 • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR
 • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
 • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů elektronicky:

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů provedete skrze odkaz v zápatí určený pro odvolání souhlasu při komunikaci, která je prováděna na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

 

verze číslo: v2 z 3. 5. 2018

 

Nejbližší představení

Pá. 14. 6. - Studio DVA divadlo

Ledňáček

19:00

Pá. 14. 6. - Letní scéna Vyšehrad

Judy
PREMIÉRA

19:30

Pá. 14. 6. - Malá scéna

Vlaštovka

19:30

vyprodáno
Pá. 14. 6. - Letní scéna Výstaviště Holešovice

Jezinky a bezinky

19:30

So. 15. 6. - Studio DVA divadlo

Brouk v hlavě

15:00

Program

Repertoár

4 sestryPatrik Hartl BeckhamPetr Zelenka Bez rouchaMichael Frayn BiletářkaArnošt Goldflam Brouk v hlavěGeorges Feydeau CELEBRITYOndřej Sokol DuetyPeter Quilter Funny GirlJ. Styne, B. Merrill, I. Lennart, M. Lennart Holky jako květElaine Murphy Hovory o štěstí mezi čtyřma očimaPatrik Hartl Chlapi soběFrank Pinkus, Kay Kruppa Jezinky a bezinkyJoseph Kesselring JudyPeter Quilter LedňáčekWilliam Douglas Home LežFlorian Zeller Líbánky na JadranuPatrik Hartl Lovci bobrůPatrik Hartl Malý princna motivy knihy Antoina de Saint-Exupéryho Mě nezadusíšMichaela Gübelová Milostné dopisyAlbert Ramsdell Gurney MiseryWilliam Goldman Noční spojeViliam Klimáček O láscePhilippe Claudel Odpočívej ve svém pokojiDavid Lindsay-Abaire Oscar pro EmilyFolker Bohnet, Alexander Alexy Otevřené manželstvíDario Fo, Franca Rame PitevnaDavid Drábek Poprask na laguněCarlo Goldoni RevizorNikolaj Vasiljevič Gogol RokenrolMiroslav Hanuš SaxanaM. Macourek, H. Franková, V. Vorlíček Sex pro pokročiléMichele Riml Sex pro pokročilé 2 aneb Vzhůru do divočinyMichele Riml Starci na chmeluBlažek, Rychman, Bažant, Malásek, Hála Šíleně smutná princeznaFrantišek Vlček, Bořivoj Zeman Štíři z únoraMiroslav Krobot, Marika Šoposká Tři grácie z umakartuMichaela Doleželová, Janka Ryšánek Schmiedtová Vánoční koledana motivy Charlese Dickense VlaštovkaGuillem Clua Vše o mužíchMiro Gavran Vše o ženáchMiro Gavran VysavačPatrik Hartl Vzpomínky zůstanouBernard Slade

Kontakt

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské náměstí 56
110 00 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY divadla Studio DVA:
Pondělí – Neděle od 15:00 do 19:00 hod.

(v případě dřívějšího představení pokladna otevřena hodinu před jeho začátkem)

Kontaktujte nás

Studio DVA divadlo
pasáž Paláce Fénix
Václavské nám. 56, Praha 1
Tel. 273 139 147

Navigace

Divadlu na míru Studio GAT
Copyright 2024 © Studio DVA divadlo